اشتراک رییس صاحب در کنفرانس بین المللی فدراسیون سرویران جهان

12 May, 2018

به تاریخهای 6 - 11 می، کنفرانس بین المللی فدارسیون سرویران جهان (FIG) در شهر استانبول به اشتراک 60 نهاد اکادمیک و بیش از 180 انجمن و کمپنی های معتبر از 120 کشور دایر گردید بود، خوشبختانه رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل با دو تن از استادان این پوهنتون نیز در کنفرانس بین المللی حضور داشتند. که در آن هیئت افعانستان به ریاست محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان و اساتید پوهنتون فعالانه اشتراک نمودند.
انجمن سرویران افغان(ASA ) که به همکاری اساتید پوهنتون پولیتخنیک و اداره اراضی جدیداً ایجاد گردیده، خوشبختانه عضویت آن در (FIG ) مورد تایید کنگره عمومی قرار گرفت و سند عضویت رسماً به هیئت افغانی تسلیم داده شد.
با عضویت درین نهاد بین المللی زمینه رّشد و ارتقای ظرفیت اساتید و محصلان بالخصوص پوهنحی جیوماتیک و کدستر فراهم میشود. در حاشیه این نشست نهاد های آکادمیک وعده سکالرشیپ های مقطع دکتورا و ماستری به جانب پولیتخنیک را نمودند.