اطلاعیه جدیدالشمولان سال 1398

29 اسد, 1398

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل!
قابل توجه جدید الشمولان سال 1398 که به پوهنتون پولی تخنیک کابل از طریق امتحان کانکور جهت فراگیری دروس مقطع لسانس راه یافتند!

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی جیولوجی ومعادن خویش درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

03 اسد, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان مجدد

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانهای ترانسپورتی و تکنالوژی کیمیاوی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  هایذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages