اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

30 دلو, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

22 دلو, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( هشت  قلم تجهیزات  و البسه باب مورد ضرورت محصلان لی

پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1396 . 10 . 26

26 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1396 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

09 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک و پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی

Pages