پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1398در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

29 اسد, 1398

.پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

پوهنځی ساختمانی درسال 1398در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

29 اسد, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

پوهنځی کمپیوترساینس در سال 1398 در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

29 اسد, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

پوهنحًی ساختمانی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

29 اسد, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

Pages