اعلان تدارکاتی سال 1397

24 میزان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (ایجاد مرکز ملی تحقیقات آب و محیط زیست) اشتراک نموده

اعلان تدارکاتی سال 1397

16 میزان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( احاطه نمودن بلاک های لیلیه توسط فنس همراه با نصب س

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

15 میزان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages