پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش سال 1398در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

23 میزان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

10 میزان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی ( میزْ وچوکی، ماشین فوتوکاپی ، کمپیوتر، پرنتر، ویک تعد

پوهنتون پولی تخنیک کابل درسال ۱۳۹۸ پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

13 سنبله, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش سال ۱۳۹۸در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

13 سنبله, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages