1398اعلان تدارکاتی 13 قلم حبوبات پوهنتون پولی تخنیک کابل سال

06 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 13) قلم حبوبات مواد اعا

پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک تن طباخ در سال 1398 ضرورت دارد

04 قوس, 1398

اعلان یک بست اداری

عنوان .ظیفه    : طباخ

اعلان تدارکاتی گاز مایع پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

26 عقرب, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار​ ( 54680) کیلوگازمایع مور

اعلان تدارکاتی تیل دیزل و پطرول پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

22 عقرب, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 15000) لیتر تیل دیزل و به مقدار ( 10000) لیتر

Pages