اعلان تدارکاتی نان خشک سیلو و روت سیلو پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

23 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 315000) کیلوگرام نان خشک سیلو و مقدار ( 21375)

اعلان تدارکاتی مجدد دو نوع تیل(پطرول و دیزل) پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

20 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی دو نوع تیل ( دیزل وپطرول ) مورد  ضرورت وسایط نقلیه وجن

اعلان تدارکاتی گوشت پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

19 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار​ ( 22050) کیلوگرام گوشت سرخی اعلی گاو مورد  ضرور

Pages