دیپارتمنت میخانیک نظری وتطبیقی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی الکترومیخانیک خویش در رشته میخانیک نظری وتطبیقی  با کود(04-04-08-3 -90-28 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت تکنالوژی موادغذائی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی تکنالوژی کمیاوی خویش در رشته تکنالوژی مواد غذائی با کود(01-05-07-3 -90-28 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت د

دیپارتمنت کیمیا در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

30 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی خویش در رشته کیمیا با کد(05-01-07-3A - 28) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علم

دیپارتمنت راه آهن در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

31 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

23 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages