پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی جیولوجی ومعادن خویش درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

03 اسد, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان مجدد

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانهای ترانسپورتی و تکنالوژی کیمیاوی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  هایذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 سرطان, 1398

 هنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages