دیپارتمنت کیمیا در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

30 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی خویش در رشته کیمیا با کد(05-01-07-3A - 28) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علم

دیپارتمنت راه آهن در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

31 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

23 ثور, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

22 حمل, 1398

 پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages