اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

01 ثور, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنحی منابع آب و محیط زیست، دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومعدنی پوهنحی ساختما

پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1397

06 حمل, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

اعلان دو بست اداری

27 حوت, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم دو بست «هفتم» معتمد جنسی آم

اطلاعیه کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل

15 حوت, 1396

کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخیک کابل Information Technology Community College Program که در سال 1393

Pages