پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

17 ثور, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

12 ثور, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

19 حمل, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کارمند جدید ضرورت دارد

19 حمل, 1397

لایحه وظایف بست کارکن خدماتی

عنوان وظیفه: کارکن خدماتی

اطلاعیه کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل 1397

14 حمل, 1397

کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل(Information Technology Community College Program) که در سال 1393 در چو

Pages