پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

02 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی در رشته  های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

02 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

29 قوس, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجریخورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان کاریابی

04 قوس, 1396

لاحیه وظایف

......................................

عنوان وظیفه : معتمد جنسی

وزارت / اداره : پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

22 عقرب, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages