ضرورت به کادر علمی جدید

17 عقرب, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

14 عقرب, 1396

پوهنتون پولی تخنیک 

اعلان مجدد

07 عقرب, 1396

عنوان وظیفه : کارکن خدماتی

وزارت/اداره : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت : کابل

اعلان تدارکاتی ( دور سوم )

08 میزان, 1396

اعلان تدارکات پوهنتون پولی تخنیک کابل :

اطلاعیه

21 سنبله, 1396

اطلاعیه:

Pages