اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

22 دلو, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( هشت  قلم تجهیزات  و البسه باب مورد ضرورت محصلان لی

پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1396 . 10 . 26

26 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1396 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

09 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک و پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

02 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی در رشته  های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages