پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1397

06 حمل, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

اعلان دو بست اداری

27 حوت, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم دو بست «هفتم» معتمد جنسی آم

اطلاعیه کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل

15 حوت, 1396

کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخیک کابل Information Technology Community College Program که در سال 1393

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

30 دلو, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

22 دلو, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( هشت  قلم تجهیزات  و البسه باب مورد ضرورت محصلان لی

Pages