پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

13 سرطان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

15 جوزا, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک  در سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 جوزا, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری منابع آب ومحیط زیست در سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 جوزا, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages