اعلان مجدد کادری پوهنحی های محترم ساختمانی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

04 جوزا, 1398

اعلان مجدد کادری پوهنحی های محترم ساختمانی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش در رشته سیستم های معلوماتی(IS) با کود نمبر های (01-02-10-3 -90-28 ) و (03-02-10-3 -90-28 ) دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علم

دیپارتمنت استخراج روباز معادن در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیولوجی معادن خویش در رشته استخراج روباز معادن با کود(02-03-06-3 -90-28 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت میخانیک نظری وتطبیقی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی الکترومیخانیک خویش در رشته میخانیک نظری وتطبیقی  با کود(04-04-08-3 -90-28 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت تکنالوژی موادغذائی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

01 جوزا, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی تکنالوژی کمیاوی خویش در رشته تکنالوژی مواد غذائی با کود(01-05-07-3 -90-28 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت د

Pages