پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی جیولوجی ومعادن خویش سال 1398در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 Mar, 2020

اعلان بست کمبود پوهنحٔی جیولوجی ومعادن: 

دیپارتمنت  انجنیری استخراج زیرزمینی با کود ( (28-90-A3-79-06-008 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر

اعلان بار سوم.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 26/12/1398 الی 11/1/1399 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.