پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی های ساختمانی والکترومیخانیک درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

17 Jul, 2019

پوهنحًی ساختمانی:

  1. دیپارتمنت مهندسی یک بست به سویه دوکتورا، ماسترویا لسانس با کود

          28 – 90 – A3 – 09 – 01 – 06 ) اعلان بار سوم.

پوهنحًی الکترومیخانیک:

  1. دیپارتمنت میخانیک نظری وتطبیقی یک بست به سویه دوکتورا،ماسترویالسانس با کود

         28 – 90 – A3 – 06 – 03 – 02 ) اعلان مجدد​.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 25/4/1398 الی 8//51398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.