پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

07 Jul, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان مجدد

پوهنحًی ساختمانی:

  1. دیپارتمنت مهندسی دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کودهای​ 

             28 – 90 – A3 – 09 – 02 – 06 )    28 – 90 – A3 – 09 – 02 – 05 )

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 15/4/1398 الی 30//41398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.