پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کارمند جدید ضرورت دارد

26 Mar, 2019

اعلان یک بست اداری

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هشتم» کارکن خدماتی پوهنحٌی کمپیوتر ساینس خویش را به مدت ( ۱۰ ) روز کاری به  اعلان می سپارد.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : طباخ

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت لیلیه

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 154 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : طبخ ماکول پرسونل در مطابقت به مینوی داده شده با در نظر داشت نظافت پخت.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : خاک روب

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت حفظ ومراقبت

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مسول مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 098 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : انتقال کثافات از باطله دانی ها وپاکی وصائی صحن پوهنتون جهت جلوگیری از شیوع امراض.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده مشیود.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : باغبان

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت حفظ ومراقبت

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 102 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : ترتیب وتنظیم پارک های ساحات سبز، غرس نهال ها، بذر گلها در چمن های پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت تامین سرسزی و حفظ محیط زیست سالم.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : خاک روب

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : مدیریت عمومی لیلیه

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 214 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : انتقال کثافات از باطله دانی ها وپاکی و صفائی صحن لیلیه جهت جلوگیری از شیوه امراض.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : معتمد جنسی

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت تهیه،تدارکات وخدمات

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 123 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : تنظیم اجناس داخل دیپوها ودرج آن در لست موجودی مطابق لایحه دیپوها.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : عملیه تنظیفات

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت لیلیه

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 185 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : طبخ ماکول پرسونل در مطابقت به مینوی داده شده با در نظر داشت نظافت پخت.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

 

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 6/1/1398   الی  1398/1/17 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.