پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

26 Mar, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

  1. دیپارتمنت شهرسازی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 09 – 02 – 06 ) .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 6/1/1398 الی 6//21398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.