پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کارمند جدید ضروت دارد

28 Jul, 2018

اعلان بست های اداری:

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  دوبست «هشتم» کارکن خدماتی پوهنحی الکترومیخانیک و آمریت کمنتی کالج ویک بست «هفتم» دریور آمریت تهیه، تدارکات وخدمات خویش را برای روز کاری به اعلان می سپارد.

 • لایحه وظایف کارکن خدماتی

عنوان وظیفه: ککارکن خدماتی

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: پوهنحی الکترومیخانیک

بست: هشتم

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 012 – 06 – 90 – 28

هدف وظیفه: پاکی وصفائی دفاتر،حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر، رساندن مکاتیب به مرجع مبوطه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.
 • لایحه وظایف بست کاکن خدماتی

عنوان وظیفه: کاکن خدماتی

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت کمونیتی کالج

بست: هشتم ( دوبست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 07 – 014 – 90 – 28

هدف وظیفه: پاکی وصفائی دفاتر،حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر، رساندن مکاتیب به مرجع مبوطه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.
 • لایحه وظایف بست دریور

عنوان وظیفه: دریور

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت تهیه، تدارکات وخدمات

بست: هفتم یک بست

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 065 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: پیش برد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیکی و انتقال به موقع مامورین مطابق لاحیه و هدایت آمر مربوطه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانائی ا انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

 

اشخاص واجد شرایط از تاریخ5/3 /1397 الی  1397/5/16 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.