پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کارمند جدید ضروت دارد

30 May, 2018

اعلان دو بست اداری

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هفتم» نلدوان امریت حفظ ومراقبت و بست «هفتم» آمریت لیلیه خویش را به اعلان می سپارد.

  • لایحه وظایف بست نلدوان

عنوان وظیفه: نلدوان

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت مربوطه

بست: هفتم (یک بست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 72 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: کنترول از سیستم شبکه آبرسانی و واترپمپ های آبرسانی مخازن.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانایی وانجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.
  • لایحه وظایف بست محافظ

عنوان وظیفه: محافظ

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت لیلیه

بست: هفتم(یک بست)

گزارش دهی: به آمر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 221 – 005 – 90 – 28

هدف وظیفه: تامین امنیت وکنترول از امنیت لیلیه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
  3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.
  4.  

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 1397/3/6  الی  1397/3/14 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.