پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کارمند جدید ضروت دارد

28 Mar, 2018

اعلان چهار بست اداری

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هفتم» نلدوان،بست «هشتم» محافظ آمریت حفظ ومراقبت،«هفتم» جنراتورکار،بست«هشتم» عملیه آشپزآمریت لیلیه خویش را به اعلان می سپارد.

 • لایحه وظایف بست نلدوان

عنوان وظیفه: نلدوان

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت مربوطه

بست: هفتم (یک بست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 72 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: کنترول از سیستم شبکه آبرسانی و واترپمپ های آبرسانی مخازن.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانایی وانجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

 

 • لایحه وظایف بست محافظ

عنوان وظیفه: محافظ

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت حفظ ومراقبت

بست: هشتم (یک بست)

گزارش دهی: به آمر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 81 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: پیش برد فعالیت های امنیتی بمنظور حراست از سامان آلات و تجهیزات دفاتر وتمام دارایی های پوهنتون

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

 

 • لایحه وظایف بست جنراتورکار

عنوان وظیفه: جنراتور کار

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت لیلیه

بست: هفتم (یک بست)

گزارش دهی: به  مسؤل بخش

گزارش گیری: ندارد

کد: 173 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: رسانیدن برق از طریق جنراتور به تعمیرهای لیلیه درهنګام پرچوی.

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): توانایی انجام وظایف مطابق فن وحرفه.

 

 • لایحه وظایف بست عملیه آشپز

عنوان وظیفه: عملیه آشپز

وزارت/اداره: ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت: کابل

بخش: آمریت لیلیه

بست: هشتم (یک بست)

گزارش دهی: به مدیر مربوطه

گزارش گیری: ندارد

کد: 162 – 05 – 90 – 28

هدف وظیفه: توزیع طعام و حفظ نظافت آشپزخانه وظروف آن.

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیستږ

 

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 7/1/1397 الی 20/1/1397 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.