پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

07 Oct, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

  1. دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز با کود ( 28 – 90 – A3 – 06 – 04 – 07 ) یک بست به سویه ماستر ویا داکتر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 11/7/1397 الی 11/8/1397 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.