پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

23 May, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری منابع آب ومحیط زیست در سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

  1. دیپارتمنت اقتصاد رشتوی وتاریخ با کود (28 – 90 – A3 – 09 – 01 – 05 ) یک بست به سویه داکتر ویا ماستر . اعلان بار اول.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1/3/1397 الی 31/3/1397 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.