پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

23 May, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت ریاضایت عالی با کودهای  (28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 05 )،((28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 04 و( (28 – 90 – A3 – 04 – 05 – 02 سه بست به سویه داکتر،ماستر ویا لسانس.اعلان بار مجدد

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1/3/1397 الی 15/3/1397 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند