پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

09 Apr, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

  • دیپارتمنت ریاضیات عالی با کودهای  ( 20 – 90 – A3 – 04 – 05 – 05  ) ،(20 – 90 – A3 – 04 – 05 – 04  ) و ( 20 – 90 – A3 – 04  05 – 02 )  سه بست به سویه داکتر ویا ماستر .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 19 / 1 / 1397 الی 19 / 2 / 1397 ­­در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند .