پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸در پوهنحٌی تکنالوژی کیمیاوی خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

03 Sep, 2019

اعلان مجدد بست کمبود

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی تکنالوژی کیمیاوی خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی تکنالوژی کیمیاوی:

  • دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی با کود( 28-90-A3-07-03-03) یک بست به سویه دوکتورا، ماستر ویا لسانس.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 6/6/1398 الی 20/6/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.