پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۷ به کارمند جدید ضرورت دارد

04 Mar, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هشتم» کارکن خدماتی پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش را به مدت ( ۱۰ ) روز کاری به  اعلان می سپارد.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : محافظ

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : پوهنحٌی جیولوجی ومعادن

بست              : ( ۸ ) یک بست

گزارش دهی به  : مسؤل بخش

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( ۰۱۷ – ۰۸  – ۹۰ – ۲۸ )

  .....................................................

هدف وظیفه : پیش برد فعالیت های امنیتی بمنظور حراست از سامان وتجهیزات دفاتر وتمام دارائی های پوهنتون

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

  1.  درجه تحصیل: ضرورت نیست.
  2.  تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.
  3.  مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ14   /12/1397   الی  1397/12/27 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.