پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1396 . 10 . 26

17 Jan, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1396 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی با کود ( 20 – 90 – A3 – 09 – 02 – 04  ) یک بست به سویه داکتر ویا ماستر .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 26 / 10 / 1396 الی 26 / 11 / 1396 ­­در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند .