پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

18 Mar, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی ساختمانی:

  1. دیپارتمنت شهرسازی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 09 – 02 – 05 ) .
  2. دیپارتمنت مهندسی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 09 – 01 – 06) .

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

  1. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کودهای

 ( 28 – 90 – A3 – 07 – 04 – 03 ) ، ( 28 – 90 – A3 – 07 – 04 – 02 ).

  1. دیپارتمنت کیمیاوی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 07 – 03 – 03 ) .
  2. دیپارتمنت کیمیا یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 07 – 01 – 05 ) .

پوهنحًی الکترومیخانیک:

  1. دیپارتمنت ریاضایات عالی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 06 – 05 – 15 ) .
  2. دیپارتمنت فزیک یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر  با کود ( 28 – 90 – A3 – 06 – 06 – 09 ) .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 26/12/1397 الی 26//011398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.