پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

30 Dec, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک و پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

1-      دیپارتمنت انجنیری انجنیری کمپیوتر با کودهای  ( 09 - 01 - 08 - A3 – 90 – 28 ) و ( 02 - 01 - 08 - A3 – 90 – 28 )

دو بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس .

2-      دیپارتمنت انجنیری راه آهن با کود ( 28 – 90 – A3 – 11 – 01 – 05  )

یک بست به سویه داکتر ویا ماستر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 9 / 10 / 1396 الی 9 / 11 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند