پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

29 Dec, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت انجنیری هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی با کود  ( 28 – 90 – A3 – 07 – 03 – 02  )

دو بست به سویه داکتر ویا ماستر .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ   1396/ 10 / 5   الی 5 / 11 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.