پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

23 Dec, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی در رشته  های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

1- دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک با کود  ( 08 - 02 - 04 - A3 – 90 – 28 )  

یک بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس .

2- دیپارتمنت ریاضیات عالی با کود  ( 014 - 05 - 04 - A3 – 90 – 28 )

یک بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 2 / 10 / 1396 الی 2 / 11 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.