پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

23 Dec, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت شهرسازی با کودهای  ( 12 - 02 - 09 - A3 – 90 – 28 ) و ( 04 - 02 - 09 - A3 – 90 – 28 ) دو بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 2 / 10 / 1396 الی 2 / 11 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.