پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

20 Dec, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجریخورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی با کود  ( 02 - 02 - 11 - A3 – 90 – 28 )

یک بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 29 / 9 / 1396 الی 29 / 10 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.