ضرورت به کادر علمی جدید

08 Nov, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک با کود ( 08 - 02 - 04 - A3 – 90 – 28 )

یک بست به سویه داکتر، ماستر ویا لسانس.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 17 / 8 / 1396 الی 17 / 9 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.