دیپارتمنت سیستم های معلوماتی در سال 1398 به کادر علمی جدیدضرورت دارد

22 May, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش در رشته سیستم های معلوماتی(IS) با کود نمبر های (01-02-10-3 -90-28 ) و (03-02-10-3 -90-28 ) دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

متقاضیان واجد شرایط ازتاریخ1398/2/31 الی 1398/3/31 درخواستی های شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل باترانسکریپت نمرات وتذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.