داوطلبی پوهنتون پولی تخنیک کابل

24 Jul, 2017

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل به تعداد (144) قلم اجناس داغمه جات مختلف النوع خویش را بعد از موافقه وزارت محترم مالیه به تاریخ 23/5/1396 هجری خورشیدی لیلام مینماید.

اشخاص ،موسسات،شرکت ها ومتشبثین خصوصی که خواهش اشتراک در جلسه داوطلبی لیلام را داشته باشند درخواست های خویش را به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند لست ومشخصات را ملاحظه نموده تضمین نقدآ اخذ میگردد.

جلسه داوطلبی لیلام 23/5/1396 هجری خورشیدی ساعت ده قبل از ظهر میباشد.