جشن توزیع گواهینامه های 16 کورس متفاوت

14 May, 2017

با استفاده از رخصتی های زمستانی، جهت ارتقای ظرفیت محصلان عزیز تدویر کورس های ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﻫﺒﺮﻱ، ﭘﺮﻭﭘﻮﺯل ﻧﻮﻳﺴﻲ, تدریس تجربه های میخانیک خاک در لابراتوار، ﺳﺮﻭﻱ ،civil3rd3ds max,autocad ,revit ............) ﻛﺎﻣﻼ ﺭاﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩاﻭﻃﻠﺐ، هریک محترم پوهنوال دکتورابراهیم نجف، ﺫﺑﻴﺢ اﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ, ﺩاﻛﺘﺮﺿﻴﺎاﻟﺴﻼمﺷﻴﻮا، انجنیر ﻣﻬﺪﻱ، مهندس عبداﻟﺸﻜﻮﺭ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻭﻳﻚ ﺗﻌﺪاﺩ اﺯ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ که در مجموع ﺗﻌﺪاﺩ آن 2800 تن در 16برنامه تنظیم شده بود، اﻣﺮﻭﺯ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻞ ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺟﻤﻨﺎﺯﻳﻮﻡ اﺳﻨﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺖ هیئت ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪند. هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک از زحمات معاون امور محصلان جناب ابراهیمی صاحب، آمر محصلان محترم غلام اولیا پوپل, اساتید و تدویر کننده های این برنامه ها اظهار سپاس و قدر دانی می نمایند.