اعلان کاریابی

22 Nov, 2017

لاحیه وظایف

......................................

عنوان وظیفه : معتمد جنسی

وزارت / اداره : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت : کابل

بخش : آمریت لیلیه

بست : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به : مدیر مربوطه

گزارش گیری : ندارد

کود : 170 – 05 – 90 – 28

...................................

هدف وظیفه : تنظیم اجناس داخل دیپو ها درج آن در لست موجودی مطابق لاحیه دیپوها.

...................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازمه

          مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ( 7 و 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل :

ضرورت نیست.

تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) :

ضرورت نیست

مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره )

.......................................

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 1 /9 / 1396 الی 14 / 9 / 1396 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی ومعلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ وبعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابیعت ، اسناد تحصیلی و خلص سوانح بمرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ( 0744877707 ) تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.