اعلان مجدد کادری پوهنحی های محترم ساختمانی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

26 May, 2019

اعلان مجدد کادری پوهنحی های محترم ساختمانی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی آتی الذکر خویش در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

پوهنحی ساختمانی:

  1. دیپارتمنت مهندسی با کد شماره (28-90-A3-09-01-06) یک بست به سویه دکتورا و یا ماستر (اعلان مجدد).

پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

  1. دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی با کد های (28-90-A3-07-02-06) و (28-90-A3-07-02-08) دو بست به سویه دکتورا و یا ماستر (اعلان مجدد)

 متقاضیان واجد شرایط ازتاریخ1398/3/4 الی 1398/3/18 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل باترانسکریپت نمرات وتذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.