اعلان مجدد

29 Oct, 2017

عنوان وظیفه : کارکن خدماتی

وزارت/اداره : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت : کابل

بخش : پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک

بست : ( 8 ) تعداد ( یک ) بست

گزارش دهی به : مسئول بخش

گزارش گیری : ندارد

ک.د : 009 – 010 – 90 – 28

..........................

هدف وظیفه : پاکی وصفایی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتب به مراجع زیربط.

..........................

تحصیلات تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ( 7 و 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. حد اقل درجه تحصیل :

ضرورت نیست.

  1. تجارب لازکه ( نوع مدت زمان تجربه )

      تجربه ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت آموزش های داخل خدمت وغیره)

..................................

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 6 /8 / 1396 الی 17 / 8 / 1396 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی ومعلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ وبعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابیعت ، اسناد تحصیلی و خلص سوانح بمرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ( 0744877707 ) تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود