اعلان ضرورت کادر علمی دیپارتمنت آبرسانی و محیط زیست

29 May, 2019

اعلان ضرورت کادر علمی پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی آتی الذکر خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست:

دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست با کد شماره (28-90-A3-11-03-01) یک بست به سویه دکتورا و یا ماستر

 متقاضیان واجد شرایط ازتاریخ1398/3/6 الی 1398/4/16 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل باترانسکریپت نمرات وتذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.