اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

19 Feb, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال مالی 1397 اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را بدست آورد،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل از ظهر به مدیریت عمومی قرار دادها ارایه نماید،تضمین آفرپول نقد ویا گرانتی بانک خواهد بود.

اشخاص که خواهش مزایده قرار داد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه،تدارکات وخدمات اطاق شماره ( 40 ) بلاک ( 5 ) لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

شرطنامه الی یک ساعت قبل از تدویر جلسه داوطلبی در مدیریت عمومی قرارداد ها اطاق شماره ( 45 ) منزل سوم لیلیه  پنجم توزیع میگردد.