اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

11 Feb, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( هشت  قلم تجهیزات  و البسه باب مورد ضرورت محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنک کابل برای سال مالی 1397)  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در حافظه فلش دسک بدست آورند،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ( 21 ) روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل  از ظهر به دفتر معاونیت مالی و اداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول ، پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نماید تضمین آفر پول نقد یا گرنتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود، آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

بنآ شرکت ها،تصدی های دولتی،موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش تهیه اجناس فوق الذکر را مطابق شرایط قرارداد داشته باشد درخواست های خویش را به آمریت تهیه ،تدارکات و خدمات اطاق ( 40 ) بلاک پنجم لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند،شرطنامه ومشخصات الی یک ساعت قبل از تدویر جلسه داوطلبی در مدیریت عمومی قراردادها اطاق شماره ( 45 ) منزل سوم لیلیه پنجم توزیع می گردد.