اعلان تدارکاتی ( دور سوم )

30 Sep, 2017

اعلان تدارکات پوهنتون پولی تخنیک کابل :

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( 37 ) قلم تجهیزات نلدوانی،برق،تهیه ونصب دوپایه واترپمپ و وصل آن الی شبکه آبرسانی برای دوحلقه چاه عمیق از قبل حفر شده واقع میرویس میدان وساحه داخلی پوهنتون پولی تخنک کابل بروش داوطلبی باز داخلی از بودجه انکشافی برای سال مالی 1396 اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در حافظه فلش دسک بدست آورند،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ( 21 ) روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل  از ظهر به دفتر معاونیت مالی و اداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول ، پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نماید تضمین آفر پول نقد یا گرنتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود، آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

بنآ شرکت های ساختمانی،تصدی های دولتی،موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش تهیه ونصب تجهیزات فوق الذکر را به شرایط قرارداد داشته باشد درخواست های خویش را به آمریت تهیه ،تدارکات و خدمات اطاق ( 40 ) بلاک پنجم لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند،شرطنامه ومشخصات الی یک ساعت قبل از تدویر جلسه داوطلبی در مدیریت عمومی قراردادها اطاق شماره ( 45 ) منزل سوم لیلیه پنجم توزیع می گردد.