اعلان تدارکاتی ترمیم و دیوار های کانکریتی

03 Nov, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (اعمار،ارتفاع وترمیمات اساسی دیوار سمت شرق،تهیه ونصب موانع آهنکانکریتی وموضع زرهی در قسمت دروازه عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در حافظه یافلش دسک بدست آورند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ساعت ده قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی واداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول پوهنتون پولی تخنیک کابل ارائیه نمایند، تضمین آفر پول نقد ویا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نیست.
بنآ از شرکت های ساختمانی،تصدیهای دولتی،موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرار داد داشته باشند درخواستی های خویش را به آمریت تهیه،تدارکات وخدمات اطاق شماره ( 30 ) بلاک پنجم لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.