اعلان بست های کارکن خدماتی و راننده

26 May, 2019

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب و معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست هفتم راننده و یک بست هشتم کارکن خدماتی مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست افغانستان خویشرا از تاریخ 31/2/1398 الی 11/3/1398 به مدت 10 روز کاری به اعلان می سپارد.