اطلاعیه کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل 1397

03 Apr, 2018

کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل(Information Technology Community College Program) که در سال 1393 در چوکات این پوهنتون ایجاد گردیده بود، برای دور چهارم محصل میپزیرد.

بناً به اطلاع علاقمندان محترم رسانیده می شود که توزیع فورم های ثبت نام سر از تاریخ 15 حوت آغاز و الی 5 ثور سال 1397 هجری شمسی در کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک ادامه خواهد داشت. علاقمندان بعد از خانه پری ، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم به دفتر کمیونتی کالج که بین تعمیر لیلیه چهار و پنج پوهنتون پولی تخنیک کابل موقیعت دارد، تسلیم نمایند.

معیار های شمولیت :

  • شهادتنامه صنف دوازدهم تائید شده توسط وزارت معارف
  • داشتن حد اوسط مجموع نمرات 60%  دوره لیسه
  • سپری نمودن امتحان شمولیت در کمیونتی کالج
  • تکمیل نمودن تمام فورم های ثبت نام،سپردن کاپی تذکره همراه با چهار قطعه عکس به سایز 3X4 به کمیونتی کالج پوهنتون  پولی تخنیک.

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره تیلفون یا ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

تیلفون: 0728888028

ایمیلn.ahmadi @kpu.edu.af