اطلاعیه کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل

05 Mar, 2018

کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخیک کابل Information Technology Community College Program که در سال 1393 در چوکات اداری این پوهنتون تزئید گردیده بود، اکنون برای دور چهارم خویش محصل می پذ یرد، بناءُ به اطلاع علاقه مندان محترم رسانیده میشود که توزیع فورم های ثبت نام سر از تاریخ 15 حوت سال روان آغاز و الی 15 حمل سال 1397 هجری خورشیدی در کمیونیتی کالج پوهنتون پولیتخنیک کابل ادامه خواهد داشت. علاقه مندان بعد از خانه پُری، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم به دفتر کمیونیتی کالج که بین تعمیر لیلیه چهار و پنج پوهنتون پولیتخنیک کابل موقعیت دارد، تسلیم نمایند.

معیار های شمولیت:

  • شهادت نامه صنف دوازدهم تآئید شده وزارت محترم معارف
  • داشتن حد اوسط مجموعه نمرات دوره ثانوی(لیسه) حداقل 60%
  • تکمیل نمودن تمام فورم های ثبت نام، سپردن کاپی تذکره همراه با چهار قطعه عکس به سایز 3x4 به کمیونیتی کالج پوهنتون پولیتخنیک کابل
  • سپری نمودن مؤفقانه امتحان شمولیت در کمیونیتی کالج.

 

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره تیلفون و یا ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.

تیلفون:0728888028  /  0749421633 

ایمل: n.ahmadi@kpu.edu.af